Katalog usluga

Tijekom smještaja korisnicima se osigurava osnovna opskrba, usluge socijalnog rada, brige o zdravlju, njege, fizikalne terapije i aktivnog provođenja slobodnog vremena.

Multidisciplinarni pristup osigurava pripremu za život u domskoj zajednici i ponudu programa   i aktivnosti koje će na najbolji i najkvalitetniji način  odgovoriti na potrebe korisnika.

U svrhu zadovoljavanja socijalno – zdravstvenih potreba korisnika, Dom pruža slijedeće usluge:

 • Usluge brige o zdravlju – 24 satna skrb medicinskih sestara i tehničara,  svakodnevna liječnička vizita, usluga pratnje i prijevoza za potrebe korištenja zdravstvene zaštite izvan Doma ukoliko se ne može osigurati na drugi način
 • Usluge njege koja obuhvaća pomoć pri održavanju osobne higijene kroz 24 sata  (npr. pomoć pri kupanju, pranju kose, brijanju), pomoć pri oblačenju, svlačenju, hranjenju, uzimanju tekućine, mijenjanju položaja u krevetu, obavezu javljanja na signalno zvono  i pomoć pri obavljanju drugih svakodnevnih aktivnosti
 • Uslugu stanovanja koja obuhvaća pospremanje soba i sanitarnih prostora, redovno čišćenje i održavanje zajedničkih unutarnjih i vanjskih prostora, zatim pranje, glačanje  i pomoć pri slaganju osobnog rublja, odjeće i obuće
 • Usluge prehrane kojima se osiguravaju tri dnevna obroka, dijetalna prehrana za osobe koje boluju od dijabetesa,  a  prema potrebi osiguravaju se dijete: kašaste,  tekuće kašaste, dijete za prehranu sondom i sl.
 • Usluge socijalnog rada i organiziranja slobodnog vremena
 • Usluge psihosocijalne rehabilitacije
 • Radno terapijski tretman koji obuhvaća 2 termina tjedno po 45 minuta i to 1 individualni i 1 grupni tretman.

Dom može pružati usluge smještaja za osobe oboljele od Alzheimerove demencije i drugih oblika demencije ovisno o stadiju bolesti ( Obavezno je dostaviti medicinsku dokumentaciju ne stariju od dva mjeseca).

24 satna medicinska skrb obuhvaća:

 • Opća njega bolesnika – pranje zubiju, umivanje, kupanje, presvlačenje…
 • Specifična njega bolesnika – obrada stome, katetera, aspiracija…
 • Sprječavanje komplikacija dugotrajnog ležanja.
 • Sanacija rana – dekubitalnih rana, rana nakon operativnog zahvata, venskih ulkusa…
 • Kontrola vitalnih parametara – mjerenje tlaka, pulsa, temperature, saturacije, šećera u krvi.
 • Primjena terapije – lokalno, na usta, subkutano, intramuskularno, davanjem infuzije, primjena klizme ili na drugi način po odredbi liječnika.
 • Uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage.
 • Pružanje palijativne skrbi.
 • Vođenje medicinske dokumentacije.
 • Nabava lijekova i zavojnog materijala.
 • Pomoć pri hranjenju, hranjenje na sondu.

 
Fizikalna terapija obuhvaća:

 • Individualni fizioterapeutski pristup prema dijagnozi i kliničkoj slici korisnika do 2 sata tjedno, a prema fizioterapeutskoj procjeni
 • Fizioterapeutsku procjenu
 • osnovnu uslugu u koju ulaze aktivne vježbe gornjih i donjih ekstremiteta, kontinuirane pasivne vježbe na ležaju, vježbe u suspenzijama za gornje i donje ekstremitete, terapijske vježbe uz švedske ljestve, terapijske vježbe s pomagalima, vježbe hodanja, vježbe transfera, respiratorna fizioterapija, krio terapija te TENS.
Dom pruža dodatne usluge fizikalne terapije i radne terapije koje se obračunavaju po posebnom Cjeniku dodatnih usluga za korisnike smještaja. Usluge savjetovanja kod otpusta koje mogu pružiti fizioterapeut, medicinska sestra, radni terapeut ili socijalni radnik.