Pravne informacije

Centar za rehabilitaciju je javna ustanova utemeljena radi pružanja usluga institucionalne socijalne skrbi osobama sa tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, a na temelju Zakona o ustanovama, Zakona o socijalnoj skrbi i Statuta centra donesenog na sastanku Upravnog vijeća 06. 04. 2001. godine.
Centar posluje pod nazivom: Centar za rehabilitaciju Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu, Zinke Kunc 47. Podružnica Pustodol upisana je u Upisnik ustanova socijalne skrbi 05.02.2005.godine.

Misija
Pružanje usluga socijalne i zdravstvene skrbi osobama sa tjelesnim ili mentalnim oštećenjima u institucionalnim uvjetima , na profesionalan, pouzdan, susretljiv i vjerodostojan način primjeren njihovim potrebama.

Vizija
Postati vodeća ustanova i primjerom kvalitetnog pružanja usluga institucionalne socijalne skrbi osobama koje su zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ovisne o našoj pomoći. Ostvarivanjem naše vizije djelujemo na povećanje socijalne osjetljivosti i socijalnog kapitala društva.

Djelatnost Centra: Centar za rehabilitaciju pruža djeci, mladeži i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima usluge smještaja, boravka, psihosocijalnu rehabilitaciju osim osobama koje boluju od psihičkih bolesti ili poremećaja te ovisnicima.

Djelatnost Podružnice: pruža djeci, mladeži i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima usluge smještaja, boravka i psihosocijalnu rehabilitaciju osim osobama koje boluju od psihičkih bolesti ili poremećaja te ovisnicima.

Katalog usluga
Ugovor o pružanju usluga
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o zaštiti osobnih podataka